PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK

 

 1. Provozovatel webových stránek.
  Provozovatelem internetových stránek www.autovacula.cz a (dále jen „Webové stránky“) a mobilní aplikace je Petr Vacula, Uherský Brod (dále jen Provozovatel).

 

 1. Autorská práva a ochranné známky.
  Obsah Webových stránek a mobilní aplikace, jakož i jejich celkový vzhled, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném a účinném znění. Webové stránky a mobilní aplikace dále obsahují vyobrazení ochranných známek, jejichž vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon), oprávněn vykonávat majetková práva k Webovým stránkám a mobilní aplikaci. Jakékoliv užití Webových stránek, mobilní aplikace nebo jejich části jinak než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak jejich užití formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování bez souhlasu Provozovatele jakožto autora resp. vlastníka ochranné známky je zakázáno.

 

 1. Podmínky pro užívání Webových stránek a mobilní aplikace.
  Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání Webových stránek a mobilní aplikace (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné Webové stránky nebo mobilní aplikaci. Před užíváním těchto Webových stránek nebo mobilní aplikace se proto prosím s obsahem Podmínek seznamte.

 

 1. Osobní údaje.
  V případě poskytnutí osobních údajů Provozovateli prostřednictvím elektronického formuláře a odsouhlasením podmínek Provozovatele uživatel souhlasí, aby Provozovatel zpracovával manuálně i automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky poskytnuté osobní údaje pro marketingové účely ve smyslu platné legislativy, jakož i za účelem zasílání obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Provozovatel bude s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

 

 1. Bezplatnost.
  Přístup na stránky Webové stránky či mobilní aplikaci a jejich užití je bezplatné.

 

 1. Zákaz zasahování.
  Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu Webových stránek a mobilní aplikace. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

 

 1. Informace třetích stran.
  Některé z informací publikovaných na Webových stránkách a v mobilní aplikaci přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací a Webových stránek/mobilní aplikace.

 

 1. Odpovědnost za škody.
  Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Webových stránek nebo mobilní aplikace. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Webových stránek nebo mobilní aplikace. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Webových stránek či mobilní aplikace.

 

 1. Informativnost údajů.
  Veškeré údaje uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy. S výjimkou těchto Podmínek nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Webových stránkách a v mobilní aplikaci povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem sítě Internet, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

 

 1. Aktuálnost údajů a jejich změny.
  Nabídka provozovatele na Webových stránkách a mobilní aplikaci není tzv. e-shopem; k úplnému zjištění údajů o jednotlivém vozidle je proto potřeba kontaktovat provozovatele osobně nebo telefonicky. Provozovatel není povinen změny materiálů na Webových stránkách a mobilní aplikaci, především změny informací o nabídce vozidel, služeb a jejich cen, provádět periodicky ani je ohlašovat předem a neručí za to, že uveřejněné materiály a informace jsou vždy v souladu s poslední aktuální nabídkou Provozovatele. Na dostupnost jednotlivých vozidel se vždy informujte telefonicky, prostřednictvím elektronického formuláře na kartě vozidla nebo na pobočce Provozovatele. Aktualizace databáze vozidel je prováděna nepravidelně.

 

 1. Ceny vozů.
  Ceny vozů uváděné na Webových stránkách a v mobilní aplikaci jsou platné při současném sjednání financování koupě vozu prostřednictvím vybraných finančních produktů s vybranými partnery. U vozů, u nichž je možné nárokovat odpočet DPH, cena v základním i podrobném vyhledávání nemusí zahrnovat DPH. Provozovatel neručí za úplnost a aktuálnost nabídky vozidel a jejich cen na Internetu. 

 

 1. Obsah
  Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu těchto internetových stránek či mobilní aplikace. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost či aktuálnost obsahu internetových stránek, jakož i za aktuálnost nabídky vozidel na www.autovacula.cz. Aktualizace databáze vozidel je prováděna minimálně jednou týdně. Informace o dostupnosti jednotlivých vozidel jsou k dispozici na zákaznické lince, prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře na kartě vozu či přímo na pobočkách Provozovatele.

 

 1. Smluvní vztah
  Provozovatel si vyhrazuje právo uzavření všech smluvních vztahů písemně. Nejedná se o závaznou nabídku ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku.

 

 1. Změny podmínek.
  Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

 

 1. Účinnost podmínek.
  Podmínky užívání stránek a mobilní aplikace jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 1. 2021.